ANBI verantwoording seizoen 1: 2016/2017

1. Naam van de Vereniging/Stichting
De Stichting Vrienden van het Britten Jeugd Strijkorkest, ook bekend als “Vrienden van het Britten”.

2. Kamer van Koophandel
De Stichting Vrienden van het Britten is ingeschreven onder nr. 67145590.
RSIN / fiscaal nummer: 856849042

3. Contactgegevens
Drs. Elly P.J. Roodenburg, voorzitter/secretaris
Meenteweg 14
8041AV  Zwolle
Email: info@vriendenvanhetbritten.nl
Website: www.hetbritten.nl/vrienden

4. Doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van het Britten Jeugdstrijkorkest (BJSO) onder meer door het bundelen van de belangen van het concertpubliek, het optreden als spreekbuis namens het concertpubliek en het bevorderen van contact tussen concertpubliek en de uitvoerenden.
Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het bevorderen en steunen van muziekuitvoeringen, het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief “het Nieuwsbrief van het Britten”, alsmede door het verstrekken van financiële steun aan Het Britten Jeugd Strijkorkest (BJSO) en de Stichting Benjamin Britten Orkesten (StBBO). Hiermee ondersteunt de Stichting tevens één van de basisdoelstellingen van de StBBO, namelijk de bevordering van de muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland en de regio Oost-Nederland in het bijzonder.

5. Hoofdlijnen van het beleid

In september 2016  heeft het bestuur van de StBBO een update van het beleidsplan (2016-2020) vastgesteld. Samen met de betrokkenen op het gebied van marketing en fondsenwerving is het beleidsplan is bepaald op welke manier de Stichting Vrienden van het Britten een zo groot mogelijke toegevoegde waarde kan leveren aan het BJSO en de Stichting BBO.
De belangrijkste focus van de Stichting Vrienden van het Britten zal de komende jaren gaan liggen op het vergroten van het aantal Vrienden. Het streven is om aan het einde van seizoen 2017/2018  ten minste honderd Vrienden te hebben geregistreerd. Voor de Vrienden zal het gaan om het bieden van verdieping in de muziek, het creëren van grotere verbondenheid met elkaar en het orkest en daarnaast zijn tal van privileges voor Vrienden geëffectueerd. Tevens is het activeren van ex-Vrienden een belangrijke pijler. Voor de Vrienden zal jaarlijks een gratis toegankelijk Vriendenconcert worden georganiseerd, zodat Vrienden de dirigent, de orkestleden, het bestuur en elkaar kunnen ontmoeten. Vrienden worden van de activiteiten van Het BJSO en ander relevant muzieknieuws op de hoogte gehouden door een digitale nieuwsbrief, waarvan reeds 4 edities zijn verschenen.
Voor het eerste seizoen is de jaarlijkse financiële donatie leidend geweest voor de activiteiten. Op langere termijn is het belangrijk om het aantal Vrienden te vergroten omdat daarmee het Vriendenpotentieel en fondsenwerving voor Het BJSO wordt vergroot, ook door doorgroeien van Vriend naar Sponsor. Zodra er voldoende Vrienden zijn zal het bestuur, zoals in de statuten is vastgelegd, een Vriendenraad in stellen. Die zal het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
Een ander focuspunt voor de komende jaren is dat de Stichting een samenwerking zal aangaan met de fondsenwervingprogramma's van de Stichting . Dat zal vooral gebeuren door het thema "schenken en/of nalaten" gezamenlijk en structureel onder de aandacht te brengen van de Vrienden o.a. door lezingen van deskundigen.

6. Samenstelling van het Bestuur en beloningsbeleid

Leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een termijn van 3 jaar tot een maximum van drie termijnen.

Voorzitter/secretaris: Mw. drs. P.J. Roodenburg
Penningmeester: drs. W. Koopman, R.A.
leden: Dhr. R.J. Smelt en Mw. H. de Jong-Lans.
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun activiteiten verleend aan de Stichting.

7. Verslag van de uitgevoerde activiteiten in seizoen 2016-17

  • De Stichting is statutair opgericht op 26 oktober 2016. De eerste vergadering van het bestuur vond plaats op 28 november 2016 en vervolgens 1x per 2 maanden. Terugkerende onderwerpen zijn onder meer de activiteiten, vriendenzaken, financiën, de nieuwsbrief en de samenwerking met het BJSO en de Stichting SBBO.
  • Op 9 februari 2017 heeft de Stichting van de belastingdienst de status van culturele ANBI verkregen met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting.
  • Er is veel geïnvesteerd door de Stichting om de orkesten en specifiek het BJSO naar buiten toe professioneel te vertegenwoordigen. Hiertoe werd een Vriendenbalie aangeschaft, geflankeerd door een banner, die bij elk concert van het BJSO bemand wordt door één van de bestuursleden of vrijwilligers teneinde het publiek te informeren en te enthousiasmeren om Vriend te worden. Een plan voor Vriendenwerving werd gemaakt met de daarbij behorende flyers en presentatie daarvan. Ook werd een eigen website gelanceerd, waar o.a. de programmering met achtergrond informatie voor Vrienden wordt weergegeven. Alles over de organisatie, historie en bestuurlijke documenten etc. kunnen daar worden ingezien en/of gedownload. Tevens werd het mogelijk gemaakt om online Vriend te kunnen worden. Hiertoe werd de website beveiligd met een SSL-verbinding.
  • Het streven om in het eerste seizoen meer dan 50 Vrienden te werven is niet gehaald. De teller staat thans op 26 Vrienden en 7 “schenkers”. Het afgelopen seizoen was een jubileumjaar voor het BJSO, waarbij een groot evenement in theater de Spiegel, de opname van een jubileum CD/DVD en een uitgebreide tournee naar Italië op het programma heeft gestaan. Hiervoor was het noodzakelijk om samen met de Stichting SBBO een crowdfunding te organiseren, die zeer succesvol is geweest. Dit heeft wel een remmende werking gehad op de Vriendenwerving.
  • In januari 2017 werd voor de Vrienden een meet&greet georganiseerd tijdens het gratis Vriendconcert te Wilp. Ondanks ons korte bestaan was de opkomst van Vrienden redelijk. We blijven hier verbetering in zoeken.
  • Voor het komend seizoen is een benefiet concertdiner in voorbereiding, waarbij de bekende Prof. Scherder een lezing zal houden over muziek en het positieve effect op het brein geflankeerd door onze jonge musici.

8. Financiële verantwoording

Voor een financieel jaarverslag over het seizoen 2016-2017 klikt u hier

 

Top